ESHG Members with their Survival Kits pack at Shanmugasundarapuram Village